07/07/2022

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama je održao petodnevna stručna obuka – kurs: ”Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”
Ovo je treća stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kurs je zadovoljio očekivanja polaznika, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, predstavnika agencija za privatno obezbeđenje, državnih agencija koje se bave procenama rizika, finansijskih i obrazovnih institucija.

Oni su pored neophodnog teorijskog i praktičnog znanja koji je ostvaren kroz radionice, dobili obrasce i materijale koji će im pomoći prilikom izrade procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Takođe imali su mogućnost da kroz stalnu interakciju sa predavacima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i mišljenja i tako doprinesu još efikasnijoj realizaciji kursa. Polaznici su nakon uspešno završene obuke dobili Uverenje o završenoj stručnoj obuci, na osnovu koje će, nakon stupanja Zakona o privatnom obezbeđenju i dostavljanju propisanih dokaza, dobiti potvrdu o obučenosti, kao jednog od najvažnijeg preduslova za polaganje stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence menadžera rizika.

Ovo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda preduzima u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje i okruženja, sa ciljem razmene praktičnih iskustava o bezbednosnim rizicima i mogućnostima njihove prevencije u privrednim i neprivrednim delatnostima.