24/06/2024

O nama

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) je strukovna organizacija i udruženje građana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija u javnom i privatnom sektoru, lokalne zajednice i institucija civilnog društva u analizi bezbednosnih rizika, kao i jačanje kapaciteta pripravnosti i odgovora na krizne situacije u skladu sa savremenim međunarodnim, evropskim i nacionalnim standardima.

Viziја Cеntrа је Srbiја sа izgrаđеnim еfiкаsnim, еfекtivnim i оdrživim каpаcitеtimа јаvnоg, privаtnоg i civilnоg sекtоrа zа аnаlizu riziка i priprеmu i оdgоvоr nа кriznе situаciје, intеgrisаnih u rеgiоnаlni i glоbаlni sistеm аnаlizе riziка i uprаvljаnjа кrizаmа.

Delatnosti Centra su:

  1. Organizovanje obuka, stručnih skupova, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
  2. Pružanje konsultantskih usluga procene i upravljanja rizika, kriznog menadžmenta i upravljanja kontinuitetom poslovanja privrednim subjektima, državnim i lokalnim institucijama
  3. Učešće na naučno-istraživačkim i stručnim projektima iz domena analize rizika i upravljanja krizama;
  4. Saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave analizom rizika i upravljanjem krizama;
  5. Učestvovanje u aktivnostima lokalne i šire zajednice koje unapređuju kvalitet analize rizika i upravljanja krizama u različitim oblastima društvenog života.
  6. Učestvovanje u razvoju i promociji standarda u oblasti društvene bezbednosti.
  7. Razvoj naučne i stručne baze podataka u oblasti analize rizika i upravljanja krizama.