23/07/2024

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Logo Veliki

Upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management – BCM) obuhvata širok spektar aktivnosti kojima se obezbeđuje nastavak funkcionisanja ključnih poslovnih funkcija i sektora nakon ozbiljnih incidenata i nesreća, ili njihov povratak u funkciju u prihvatljivom vremenskom roku. Sam kontinuitet poslovanja definisan je kao sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na prihvatljivom, prethodno definisanom nivou, nakon incidenta koji remeti (SRPS 22301).

Kontinuitet poslovanja možemo raščlaniti na tri osnovna dela:

  • -Otpornost sistema
  • -Reagovanje na incident
  • -Oporavak na ciljani nivo poslovanja

Procena pretnji i rizika u okviru BCM je posebno važna jer se kontinuitet poslovanja prvenstveno bavi onim poslovnim aktivnostima, proizvodima, uslugama i drugim segmentima poslovanja koje su od kritičnog značaja za postizanje operativnih ciljeva organizacije. Kritičnost elemenata organizacije, njihovo rangiranje i prioritizacija vrši se u okviru Analize uticaja na poslovanje (Business Impact Analysis – BIA), koja takođe spada u okvir Plana kontinuiteta poslovanja.

Planom kontinuiteta poslovanja definišu se i ključne osobe i aktivnosti tokom neposrednog odgovora na incident, moguća scenarija, kao i strategije i aktivnosti koje je neophodno preduzeti u cilju oporavka poslovanja na prethodno definisani nivo.

Primena plana kontinuiteta poslovanja ojačava otpornost organizacije u slučaju neželjenog događaja i smanjuje mogućnost prekida poslovnih aktivnosti koje mogu dovesti do teških posledica. BCM je jednostavan, logičan i efikasan sistem menadžmenta koji je primenljiv kako u velikim sistemima, tako i u malim i srednjim preduzećima.

Osnovni dokument za primenu BCM u Srbiji jeste nacionalni standard SRPS 22301 –Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Zahtevi, u skladu sa kojim CARUK vrši obuku i izradu BCM planova za zainteresovane klijente.