23/07/2024

Ekspertske usluge

Procene rizika

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda, zajedno sa svojim istaknutim i licenciranim stručnjacima vrši izradu:

Procene rizika po Nacionalni standard za procenu rizika SRPS A.L2.003, Društvena bezbednost – Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Ovaj standard daje konkretna i precizna uputstva vezana za principe, proces i adekvatnu implementaciju rezultata procene rizika u funkciji donošenja odluka u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Područja primene procesa procene rizika u procesu zaštite lica, imovine i poslovanja mogu se odnositi na različite nivoe delovanja – od posebnih funkcija i nivoa, do celokupne organizacije. Celokupan proces procene rizika se odvija kroz identifikaciju, analizu i ocenu određenih rizika sa predlogom konkretnih mera za tretman rizika.

Standardom su obuhvaćene sledeće kategorije opasnosti:

 • Rizici opšteg poslovanja
 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radnom mestu i radnoj okolini
 • Pravni rizici
 • Rizici od protivpravnog delovanja internih i eksternih subjekata
 • Rizici od požara i eksplozija
 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
 • Rizici od eksplozija
 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima
 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima
 • Rizici po životnu sredinu
 • Rizici u oblasti informaciono-komunikacionih sistema

Standard je namenjen sledećim korisnicima:

 • organizacijama koje pružaju usluge privatnog obezbeđenja;
 • organizacijama koje koriste usluge privatnog obezbeđenja;
 • organizacijama koje vrse procenu rizika za sopstvene potrebe
 • osiguravajućim društvima;
 • onima koji interno ili eksterno u organizaciji vrednuju primenu zahteva standarda SRPS A.L2.002 Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti ili je proveravaju u pogledu usaglašenosti sa zahtevima standarda SRPS A.L2.002 Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti;
 • onima kojima je potrebno da se međusobno razumeju upotrebljavajući terminologiju koja se koristi u oblasti privatnog obezbeđenja;
 • onima koji interno ili eksterno pružaju savetodavnu ili edukativnu pomoć organizaciji u vezi sa standardom SRPS A.L2.002 Društvena bezbednost – Usluge privatnog obezbeđenja – Zahtevi i uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti koji odgovara toj organizaciji.

Akta o proceni rizika u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni list RS“ broj 101/05).

Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Poslodavac je takođe dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada. Procena rizika je sistemsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika je Akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno mesto sa povećanim rizikom je radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično promenjenih mera u skladu Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog. Prilikom procene rizika sagledava se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:

 • Opšte podatke o poslodavcu
 • Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje, i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Snimanje organizacije rada
 • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini
 • Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
 • Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
 • Zaključak
 • Izmene i dopune akta o proceni rizika

Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća kao i izradu Planova zaštite i spasavanja u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije (Sl. Glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) i Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS broj 96/2012)

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća je osnovni dokument za izradu Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Obavezu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća imaju svi subjekti zaštite i spasavanja:

 • organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave;
 • privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: privredna društva i druga pravna lica);
 • građani, grupe građana, udruženja, profesionalne i druge organizacije.

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine.