23/07/2024

Statut

У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09) и члана 14.

Статута удружења грађана »ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ

КРИЗАМА«, скупштина удружења грађана »ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ РИЗИКА И

УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА«, на седници одржаној 11.05.2010. године, доноси

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА »ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА«
Члан 1.

Удружење грађана »Центар за анализу ризика и управљање кризама« (у

даљем тексту: Центар) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно

удружење грађана чији је циљ стварање политичких, економских, социјалних и

правних предуслова за превенцију ризика, припрему и одговор на кризне систуације

уз изградњу ефективних, ефикасних и одрживих капацитета јавног, приватног и

цивилног сектора за идентификовање и редукцију ризика и развој ефективних,

ефикасних и одрживих капацитета за превенцију и управљање кризама.

Члан 2.

Ради остваривања својих циљева Центар нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области анализе ризика

и управљања кризама;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне

скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у овој области;

3) објављује књиге и друге публикације о анализи ризика и управљања

кризама, у складу са законом;

4) организује научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и

истраживачким пројектима из домена анализе ризика и управљања кризама;

5) сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим

организацијама у земљи и иностранству које се баве анализом ризика и

управљањем кризама.

Области остваривања циљева су у области културе, образовања, екологије,

информисања, медијској сфери, привреде, непрофитном сектору, примени нових

технологија и локалним самоуправама.

Члан 3.

Назив Центра на српском је: «Центар за анлизу ризика и управљање

кризама».

Назив Центра на енглеском је:» Center for risk analysis and crisis management»

Скраћени назив на српском је ЦАРУК. Скраћени назив на енглеском је CRACM

Центар има седиште у Београду

Центар своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 4.

Члан Центра може бити свако лице које прихвата циљеве Центра и Статут, а

на основу препоруке једног од чланова.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Чланство у Центру престаје дужом неактивношћу члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на предлог Управног одбора.

Члан 5.

Члан има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева

Центра;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа

Центра;

3) бира и буде биран у органе Центра;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Центра.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Центра;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Центра;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 6.

Органи Центра су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 7.

Скупштину Центра чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине

може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену

иницијативу најмање једне трећине чланства.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

5) разматра и усваја финансијки план и извештај;

6) бира и разрешава чланове Управног одбора;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и

иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина

чланства.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина

гласова присутних чланова.

Члан 8.

Управни одбор је извршни орган Центра, који се стара о спровођењу циљева

удружења, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника, заменика и

генералног секретара.

Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном

промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника и генерални секретар су овлашћени да, у отсуству

председника управног одбора, заступају удружење и потписују сва финансијска и

новчана документа у име удружења.

Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на

исту функцију.

Члан 9.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке

ради остваривања циљева Центра;

2) организује редовно обављање делатности Центра;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом

иницијативом или на предлог најмање пет чланова Центра и припрема предлог

измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина

чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 10.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Центра и о уоченим

неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова

надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 11.

Рад Центра је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду

и активностима Центра, непосредно или путем интерних публикација, односно путем

саопштења за јавност.

Члан 12.

Ради остварења својих циљева Центра успоставља контакте и сарађује са

другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у

земљи и иностранству.

Удружење може приступити сродним међународним удружењима, о чему

одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног

државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

Члан 13.

Центар прибавља средства од чланарине, донација, конкурисањем пројеката

код државних органа или фондација и из других извора, у складу са законом.

Члан 14.

Удружење у циљу обезбеђења средстава за рад може обављати и следеће

делатности.

Шифра делатности | Назив делатности

8559 | Остало образовање

Одлуку о покретању делатности доноси Управни одбор на бази израде студије

изводљивости и бизнис плана обављања делатности удружења.

Удружење ће делатност обављати после њеног уписа у регистар делатности

у складу са законом.

У циљу остваривања делатности Удружење може основати и привредно

друштво о чему одлучује Управни одбор.

Добит остварена из делатности може да се користи само за реализацију

циљева удружења.

Члан 15.

Центар престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за

остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, имовина Центра пренеће се на Општину Нови

Београд и користиће се у исте намене.

Члан 16.

Удружење има печат округлог облика на којем пише: «Центар за анализу

ризика и управљање кризамa«.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се

примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 18.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Удружења грађана

«Центар за анализу ризика и управљање кризамa«. од 14.12.2006.

Овај статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења.