04/03/2024

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i kompanije Securitas d.o.o. u Beogradu je od 18-21. aprila 2011.godine, uspešno realizovan kurs na temu “Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja”. Ovo je druga stručna obuka koja se organizuje za fizička lica i predstavnike organizacija po nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Kurs je zadovoljio ocekivanja polaznika, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, predstavnika agencija za privatno obezbedjenje, drzavnih agencija koje se bave procenama rizika, finansijskih i obrazovnih institucija. Oni su pored neophodnog teorijskog i prakticnog znanja koji je ostvaren kroz radionice, dobili obrasce i materijale koji ce im pomoci prilikom izrade procene rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja. Takođe imali su mogucnost da kroz stalnu interakciju sa predavacima, razmenjuju svoja iskustva, iznose svoje predloge i misljenja i tako doprinesu jos efikasnijoj realizaciji kursa. Polaznici su nakon uspešno završene stručne obuke dobili Uverenje o završenoj stručnoj obuci, na osnovu koje ce, nakon stupanja Zakona o privatnom obezbedjenju i dostavljanju propisanih dokaza, dobiti potvrdu o obucenosti, kao jednog od najvažnijeg preduslova za polaganje stručnog ispita i podnosenje zahteva za dobijanje licence menadzera rizika. Ovo je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda preduzima u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje i okruženja, sa ciljem razmene praktičnih iskustava o bezbednosnim rizicima i mogucnostima njihove prevencije u privrednim i neprivrednim delatnostima.