15/04/2024
Procena rizika

Izvod iz recenzija:

U rukopisu se na jasan, pristupačan i konzistentan način izlažu, objašnjavaju i ilustruju osnovne pojmovne kategorije iz oblasti bezbednosti i rizika. Potencira se sistemski pristup istraživanju bezbednosti i rizika sistema, kao i potreba za integrisanjem različitih sistema prisutnih u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Priručnik pruža neophodna znanja za analizu, kontrolu, monitoring i evaluaciju rizika u oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja. Razumljivo prezentovana i primerom potkrepljena metodologija za procenu rizika predstavlja pravo uputstvo procenjivačima rizika, ne samo za sveobuhvatnu procenu rizika, već i za predlog odgovarajućih aktivnosti i mera u zaštiti lica, imovine i poslovanja, a time i za postizanje veće efektivnosti i efikasnosti sistema za upravljanje rizikom i poslovnim procesima organizacije.

U velikim privrednim sistemima kao i u malim i srednjim organizacijama koje se suočavaju sa rizicima bezbednosti i zdravlja na radu, prirodnim i tehnološkim udesima i katastrofama, pravnim i drugim rizicima koji utiču na bezbednost lica, imovine i poslovanja upravljanje rizicima je celishodno posmatrati kao integrisanu funkciju bezbednosnog menadžmenta. Organi lokalne zajednice i državne uprave imaju poseban interes da primenjuju savremene metode za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i na njima zasnivaju svoje odluke, planove i procedure, jer time obezbeđuju održivi razvoj zajednica u kojima deluju.

Priručnik je namenjen, pre svega, profesionalcima koji upravljaju rizicima u javnom i privatnom sektoru, ali i rukovodećim kadrovima za postavljanje strategije upravljanja rizicima u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Priručnik može biti od koristi i studentima osnovnih akademskih i master studija čija je oblast proučavanja upravljanje rizicima, bezbednost i krizni menadžment.

Iz recenzije prof. dr Miomira Stankovića, Fakultet zaštite na radu, Niš

Materijal priručnika predstavlja novinu u našoj stručnoj literaturi, pošto po prvi put sažeto objedinjuje nove termine i definicije pojmova u oblasti procene rizika sa praktičnim kriterijumima za njihovu ocenu i procedurama za njihovo naučno-metodološko određivanje. Time se teorijska hijerarhija savremenih pojmova bezbednosti, uopšte, i pojmova za ocenu rizika praktično preslikava na struku, pogodno postavljenu za rad izvršioca u privatnim i državnim subjektima koji se bave upravljanjem rizicima u sferi bezbednosti.

Materijal po prvi put postavlja opšte teorijske i praktične standardizovane uslove po kojima se na jedinstven način može ocenjivati rad u oblasti prevencije i posthazardne evaluacije, pa čak i utvrđivati hijerarhija odgovornosti u praksi procene rizika. Preporučuje se studentima specijalističkih i master studija, kao i za opštu pripremu profesionalaca u oblasti bezbednosti za poslove procene rizika i preventivne mere. Priručnik će, zasigurno, pomoći i drugim stručnjacima koji primenjuju alate za procenu rizika u svojim menadžerskim analizama i u procesu donošenja odluka.

Iz recenzije prof. dr Momčila Milinovića, Mašinski fakultet, Beograd

U najvećem broju organizacija postoje problemi zbog činjenice da su aktivnosti u vezi sa rizikom nepovezane. Stoga integracija različitih sistema menadžmenta postaje neminovnost. Uloga integrisanih sistema je da definišu sve procese iaktivnosti, identifikuju realne i potencijalne opasnosti i šanse koje utiču na bezbednost ljudi, imovine i poslovanja i definišu mere za smanjenje rizika. U tom kontekstu, priručnik „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja“ pruža neophodna znanja menadžerima rizika za sveobuhvatno sagledavanje problema i procenu rizika kako u privrednim sistemima, tako i u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Priručnik, takođe, upućuje i na mere i aktivnosti koje treba preduzeti za zaštitu štićenih vrednosti, shodno nivoima procenjenih rizika.

Iz recenzije prof. dr Branislava Anđelkovića, Fakultet zaštite na radu, Niš

Cena knjige je 1500,00 RSD.

Knjigu možete poručiti preko email-a caruk06@gmail.com