25/05/2024
Knjiga Korporativna bezbednost

Preview rukopisa (Impresum, Sadržaj i Predgovor knjige)

Др Љубомир Стајић, редовни професор
Универзитет у Новом Саду – Правни факултет

Комисији за издавачку делатност Наставно-научног већа Факултета безбедности

Рецензија рукописа помоћног уџбеника „Корпоративна безбедност – хрестоматија“

Рукопис помоћног уџбеника под називом „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ представља резултат заједничког рада приређивача проф. др Зорана Кековића, асистента мс Ивана Димитријевића и докторанткиње мс Невене Шекарић са Факултета безбедности у Београду, а који је настао током њиховог једногодишњег ангажмана на припреми и реализацији наставног предмета Корпоративна безбедност на основним академским студијама на истом факултету, током школске 2016/17. године.

Рукопис има укупно 190 страна куцаног текста (формат А4), и састоји се из уводног текста приређивача (Предговора) и 13 ауторских текстова (од којих је пет текстова претходно објављено) организованих у два повезана поглавља. Сваки текст садржи сажетак, образложење значаја за хрестоматију, списак коришћених референци и питања/задатке за потребе наставног процеса, чиме испуњава основне захтеве постојећих универзитетских и факултетских прописа у области издавачке делатности.

У уводном тексту, Предговору, приређивачи читаоцу дају објашњење потребе за објављивањем једне овакве публикације и пружају му кратки преглед радова који су обухваћени хрестоматијом, уз образложење начина на који су организовали ово издање и замислили његову употребу у настави на предмету Корпоративна безбедност.

Прво поглавље под називом „Појам и аспекти корпоративне безбедности“ садржи пет радова који су представљени од општег ка посебном, тако да први рад насловљен „Појмовно одређење и садржај корпоративне безбедности“ (Зоран Кековић) уводи читаоца у настанак и развој корпоративне безбедности, његове различите функције, као и преглед најбитнијих аспеката корпоративне безбедности. Рад под називом „Управљање ризицима као елемент корпоративне безбедносне политике“ (Младен Милошевић, Мирослав Младеновић) бави се правним аспектима корпоративне безбедности у савременом контексту, с посебним акцентом на „важност правних ризика у комплексу корпоративне безбедности и заштите пословања уопште“. Аутори су се стога у овом раду усмерили на комплексне везе које постоје између управљања правним ризицима и корпоративне безбедности. Трећи рад у овом поглављу, „Систем корпоративне безбедности: информациони аспекти“ (Ненад Путник) разматра информациону безбедност као једну од кључних функционалних целина корпоративне безбедности. У том контексту, аутор указује на значај информационе структуре података и информација као једног од кључних корпоративних ресурса. У раду „Економски аспекти корпоративне безбедности“ (Ивица Ђорђевић, Ратко Љубојевић) разматра се утицај процеса глобализације и појава нових изазова по пословање корпорација, где се акценат ставља на економски амбијент. Аутори су користили концепт људске безбедности као оквир за анализу овог питања. Последњи рад у овом поглављу, „Криминалитет корпорација – криминолошки и културолошки аспекти“ (Зоран Кековић, Младен Милошевић) бави се анализом безбедносних и културолошких аспеката криминалитета корпорација и акцентују се „потенцијални корисни ефекти криминалнополитичких мера заснованих на разумевању карактеристика и начина функционисања савремених корпорација“.

У другом поглављу, „Менаџмент корпоративне безбедности“, приказано је осам радова који се баве практичним аспектима и различитим функцијама корпоративне безбедности у савременим условима. Први рад под називом „Функционисање корпорација у кризним условима (кризне ситуације, кризно комуницирање и медији)“ аутора Желимира Кешетовића, бави се врстама организационих криза, кризним менаџментом као нераздвојним делом корпоративне безбедности и улогом медија у процесу кризног комуницирања, с посебним акцентом на улози друштвених мрежа у корпоративним кризама. Следећи рад у овом поглављу, „Менаџмент људских ресурса у Министарству унутрашњих послова Републике Србије“ (Катарина Томашевић) бави се људским ресурсима „као најважнијим социопсихолошким аспектом корпоративне безбедности“ у државном сектору, и аутор у овом раду пружа преглед специфичности менаџмента људских ресурса у оквиру МУП-а Републике Србије. Рад под називом „Критеријуми ризика у управљању људским ресурсима према националном стандарду СРПС А.Л2.003 Безбедност и отпорност – Процена ризика“ (Слободан Спасић) пружа „увид у основне елементе и критеријуме процене ризика у управљању људским ресурсима у компанијама“, и то чини кроз анализу националног стандарда у овој области, где су приказане кључне области управљања људским ресурсима. Следећа два рада у овом поглављу баве се корпоративним обавештајним радом. Први од њих, „Значај пословно-обавештајног деловања за корпоративну и националу безбедност“ (Драган Триван) пружа основне појмове пословно-обавештајног рада од значаја за функционисање корпорација у 21. веку, преглед техника и метода пословно-обавештајног рада, његове фазе, различита схватања и преглед упоредних искустава у овој области. Други рад, „Пословно-обавештајни рад усмерен на конкуренцију“ (Иван Димитријевић, Зоран Кучековић) бави се кључним разликама између појмова пословно-обавештајни рад (Business Intelligence) и пословно-обавештајни рад усмерен на конкурентност (Competitive Intelligence), различитим одређењима овог појма и прегледом врста пословно-обавештајног рада усмереног на конкурентност које су препознате у савременој корпоративној пракси. У раду „Менаџмент континуитетом пословања“ (Владимир Нинковић) обрађена је проблематика повратка пословања уз избегавање губитака након реметилачких догађаја. Стога је објашњено како се применом техника менаџмента континуитета пословања идентификују производи, услуге, процеси и активности који су од пресудног значаја за корпорацију. Рад под називом „Корпоративна безбедност у цивилном ваздухопловству“ (Ђорђе Алчески) представља актуелни преглед праксе у области корпоративне безбедности, где је фокус на једној од кључних критичних инфраструктура – цивилном ваздухопловству. Последњи рад, „Системско-структурни приступ у анализи и решавању безбедносних проблема корпорација“, аутор Озрен Џигурски разматра различите концепте и методологије за анализу корпоративне безбедности из перспективе сложеног система.

Имајући у виду да је наставни предмет Корпоративна безбедност изборни предмет на смеру Менаџмент људских и социјалних ресурса, приређивачи су одлучили да у хрестоматију инкорпорирају радове који се баве облашћу људских ресурса у контексту корпоративне безбедности, што јасно говори о њиховој намери да студентима овог смера пруже квалитетан и свеобухватан наставни материјал који ће по садржају бити повезан са другим ускостручним предметима које студенти слушају.

Рукопис помоћног уџбеника „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ приређивача проф. др Зорана Кековића, мс Ивана Р. Димитријевића и мс Невене Шекарић испуњава све неопходне услове за израду помоћног уџбеника из области наука безбедности, те га препоручујем Комисији за издавачку делатност Наставно-научног већа Факултета безбедности за објављивање.

У Београду, 15. јануара 2018. године
Рецензент
Проф. др Љубомир Стајић

Др Радомир Милашиновић, редовни професор у пензији

КОМИСИЈИ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

Рецензија рукописа „Корпоративна безбедност – хрестоматија“
приређивача проф. др Зорана Кековића, Ивана Р. Димитријевића и Невене Шекарић

(190 страна куцаног текста)

Рукопис „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ настао је као резултат заједничког рада аутора проф. др Зорана Кековића, Ивана Р. Димитријевића и Невене Шекарић на прикупљању и презентовању актуелних радова домаћих аутора у области корпоративне безбедности. Рукопис је по садржају потпуно прилагођен програму наставног предмета Корпоративна безбедност, са основних академских студија на Факултету безбедности, те у складу с тим садржи тринаест радова који су подељени у две међусобно повезане целине.

У првој целини, Појам и аспекти корпоративне безбедности, приређивачи су одлучили да пруже основне појмове који се односе на корпоративну безбедност и садржинске елементе корпоративне безбедности у савременом контексту (Кековић). Затим су пружени радови који се осврћу на различите димензије, односно аспекте корпоративне безбедности. Правни аспекти обрађени су у тексту Управљање правним ризицима као елемент корпоративне безбедносне политике (Милошевић и Младеновић), информациони аспекти у тексту Систем корпоративне безбедности: информациони аспекти (Путник), економски аспекти корпоративне безбедности у истоименом тексту (Ђорђевић и Љубојевић), и на крају криминолошки и културолошки аспекти у области криминалитета корпорација (Кековић, Милошевић).

Друга целина, Менаџмент корпоративне безбедности, даје прегледе разноврсних практичних аспеката корпоративне безбедности, како из перспективе кризних ситуација (Желимир Кешетовић, Владимир Нинковић, Озрен Џигурски) и управљања људским ресурсима (Катарина Томашевић, Слободан Спасић), тако из перспективе корпоративног обавештајног рада (Драган Триван, Иван Димитријевић и Зоран Кучековић) и студије случаја корпоративне безбедности у цивилном ваздухопловству (Ђорђе Алчески). Управо ова целина, заједно са првом пружа заокружену слику о корпоративној безбедности као практичној, али истовремено довољно развијеној области да омогући теоријска уопштавања и уочавања одређених образаца који дозвољавају изградњу појмовног и категоријалног апарата који утемељује ову област као научну поддисциплину савремених студија безбедности.

Имајући у виду да по форми и садржају рукопис хрестоматије испуњава све захтеве за израду помоћног уџбеника према Правилнику о уџбеницима и издавачкој делатности Факултета безбедности, препоручујем за објављивање публикацију „Корпоративна безбедност – хрестоматија“ аутора Зорана Кековића, Ивана Р. Димитријевића и Невене Шекарић Комисији за издавачку делатност Факултета безбедности.

 

У Београду, 15. 1. 2018.
Рецензент
Проф. др Радомир Милашиновић

Preview rukopisa (Impresum, Sadržaj i Predgovor knjige)