23/07/2024

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda i Instituta za standardizaciju Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u Specijalnoj bolnici „Čigota“ na Zlatiboru, realizovan je jednodnevni seminar na temu:  „Bezbednost u zdravstvu“.

Cilj seminara bio je da se rukovodećim strukturama u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije predoče savremeni menđunarodni, evropski i nacionalni standardi u oblasti bezbednosti u zdravstvu, kao i najnovija zakonska rešenja od značaja za bezbednost u zdravstvu.

Seminaru je prisustvovalo gotovo 90 učesnika iz cele Srbije, direktora zdravstvenih ustanova, pomoćnika i referenata za poslove informatike, pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim resursima, lica za kvalitet, kao i lica odgovornih za bezbednost.

Na početku seminara prisutnima se obratio prof. dr Zoran Keković, predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama,  koji je pozdravio sve učesnike i zahvalio Ministarstvu zdravlja, kao i Specijalnoj bolnici „Čigota“, na pruženoj podršci.  

U svom uvodnom obraćanju, direktorka Instituta za standardizaciju Tatjana Bojanić istakla je značaj teme i ulogu standarda u unapređenju bezbednosti u zdravstvu, istovremeno zahvalivši se svim prisutnim na velikom interesovanju za teme seminara.

Seminar je otvorio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Berislav Vekić, koji je istakao značaj zaštite povertljivih podataka o pacijentima i zdravstvenim radnicima, ukazavši, istovremeno, na prisutnost raznih bezbednosnih rizika u zdravstvu koji utiču na kvalitet i kontinuitet zdravstvene zaštite. Stoga je pohvalio napore organizatora da putem ovog seminara doprinesu podizanju bezbednosne svesti o rizicima i načinu reagovanja od strane zaposlenih u zdravstvu, posebno edukacije najodgovornijih struktura koje učestvuju u procesu organizovanja, planiranja i sprovođenja preventivnih mera bezbednosti.

Predavači na seminaru su bili ugledni univerzitetski profesori, eksperti Instituta za standardizaciju Srbije, predstavnici Sektora za vanredne situacije MUP-a RS, kao i predstavnici iz prakse sa višegodišnjim iskustvom na poslovima menadžmenta i standardizacije u sferi bezbednosti u zdravstvu.

Prof. dr Zoran Keković je najpre prezentovao evropski dokument CEN/TS 16850Uputstvo za upravljanje bezbednošću u zdravstvenim ustanovama, a onda upoznao učesnike sa najnovijim trendovima ponašanja sa elementima nasilja u zdravstvu i kako se od takvih rizika zaštititi primenom savremenih standarda.

Dr Dragana Popović, iz Instituta za standardizaciju Srbije, govorila je o primeni sistema menadžmenta kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti – prezentacijom standarda SRPS EN 15224:2017  Sistemi menadžmenta kvalitetom – Primena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti.

Violeta Nešković Popović, iz Instituta za standardizaciju Srbije, upoznala je prisutne sa  nacionalnim standardom SRPS  EN ISO 27799, Информатика у здравству – Управљање безбедношћу информација у здравству помоћу ISO/IEC 27002.

Živko Babović, načelnik Uprave za vanredne situacije Sektora za vanredne situacije MUP-a RS je govorio o najnovijim zakonskim rešenjima iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. On je ukazao na procenjenu opasnost od epidemija u Republici Srbiji i ulogu Ministarstva zdravlja u prevenciji i upravljanju tim rizikom na teritoriji cele Repoblike. Istovremeno je upoznao učesnike seminara sa njihovim obavezama u pogledu izrade planske dokumentacije u skladu sa zakonskim rešenjima koji uređuju oblast vanrednih situacija.

Dragiša Jovanović, član Nacionalne komisije za standarde za bezbednost i otpornost pri Institutu za standardizaciju Srbije, istakao je ulogu i obaveze zdravstvenih ustanova u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju RS i, takođe, govorio o Nacionalnom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, na osnovu kojeg se procenjuju rizici bezbednosti u zdravstvu.

U drugom delu seminara, mogle su se čuti prezentacije predstavnika ovlašćenih sertifikacionih kuća, kao i organizacija koje se bave implementacijom zakonskih rešenja i standarda u praksi, a u vezi su sa zaštitom privatnosti u zdravstvu i  zaštitom podataka o ličnosti.

Aleksandar Bratić, iz kompanije Standardi i rešenja, govorio je o novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i izazovima usklađivanja sa zahtevima normativnog okvira  korisnika zdravstvenih usluga, ukazavši na značaj integrisanja privatnosti u informacioni sistem zdravstva.

Prof. dr Gordana Pejović, sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, govorila je o  iskustvima sertifikacije SGS u zdravstvenim ustanovama prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija i ukazala na najveću ranjivost zdravstvenog sektora kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti.

Prof. dr Goran Mandić, sa Fakulteta bezbednosti Univeziteta u Beogradu, prezentovao je specifičnosti obezbeđenja u zavisnosti od vrste zdravstvene usluge i ukazao na značaj edukacije ugroženih radnika u zdravstvu.

Na kraju seminara, otvorena je diskusija o temama seminara, a učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja predavačima.

Seminar je završen uručivanjem zahvalnica i priznanja državnom sekretaru Ministarstva zdravlja, prof. dr Berislavu Vekiću za izuzetan doprinos i podršku realizaciji seminara, kao i dr Željku Sakiću, direktoru Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“, za podršku u organizovanju i realizaciji seminara.

Polaznicima seminara uručeni su sertifikati o učešću na seminaru.

Na osnovu rezultata anketnog upitnika, seminar je u potpunosti opravdao očekivanja prisutnih, teme su ocenjene kao aktuelne i veoma zanimljive, a predavači kao kompetentni. Istovremeno, veliki broj učesnika je iskazao potrebu za ponovnim organizovanjem ovakvih i sličnih seminara koji tretiraju rizike bezbednosti u zdravstvu, uz želju da oni postanu tradicionalni.

PDF: Izveštaj Analiza upitnika bezbednost u zdravstvu 2019. (741 Kb)

Previous Image
Next Image