04/03/2024
U Privrednoj komori Srbije, 24. februara 2023. godine, Zoranu Kekoviću uručena plaketa Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti za knjigu: Kriza COVID-19: Od menadžerske teorije do prakse, čiji su izdavači Institut za standardizaciju Srbije i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama.
U  nastavku: Izvod iz predgovora.

Pandemija COVID19  predstavljala je ogroman izazov za lidere i donosioce odluka u strateškom/političkom i organizacionom kontekstu. Pokazalo se da se u uslovima povećane neizvesnosti izazvane ovim događajem još više multiplikuju hronični upravljački problemi poput nerazumevanja promena i prilogođavanja koje donosi nerutinsko okruženje, kompetentnosti u odlučivanju, nedostatka komunikacije,  pitanja motivacije, i sl. Mogli smo videti lidere fokusirane na planove, umesto na informacije koje dolaze sa terena; na rigidne birokratske procedure i protokole umesto na ljude koji treba da ih primenjuju; na pretnje i resurse koje nemaju, umesto na skrivene prilike i mogućnosti. Rečju, svi oni su na trenutak zaboravili da planove, procedure, naredbe i odluke primenjuju obični ljudi, te da njihove kompetencije, veštine, kultura odgovornosti, pa i emocije u situacijama visokog rizika i nedostatka vremena za birokratske procese imaju presudnu ulogu.

Svesni gore navedenog, Centar za analizu rizika i upravljanje krizamaInstitut za standardizaciju Srbije i Kompanija SGS Bgd, organizovali su niz besplatnih vebinara kako bi unapredili razumevanje i svest donosilaca odluka u realnom sektoru, kao i nosilaca javnih funkcija, o događajima u njihovom strateškom i operativnom okruženju.

Teme vebinara koje je u dvomesečnom periodu ispratilo više od 700 učesnika bile su sledeće: Upravljanje kontintuiteom poslovanja; Sistemska dinamika pandemije, Upravljanje rizicima; Krizni menadžment, Zdravstveni aspekti krize; Krizno komuniciranje.

Uprkos ograničenim mogućnostima za interaktivnu komunikaciju i bez prethodnog sličnog iskustva, svi učesnici događaja su vrlo visoko vrednovali ovaj vid prenošenja znanja u vrlo neuobičajenim okolnostima. Uz svest da ni u Srbiji ni u širem regionu nije zabeležena tako sveobuhvatna, multiekspertska i u višemesečnom periodu održiva edukaciona kampanja, ponosni smo na ovaj pionirski iskorak u novoj kulturi komunikacije zainteresovanih strana na aktuelne bezbednosne teme u uslovima kriznih situacija.

Pored lične i profesionalne hrabrosti da kritički opserviraju događaje u realnom vremenu i svoja ekspertska saznanja podele sa onima kojima su u datom momentu bila najpotrebnija, autori radova predstavljenih u ovom izdanju su, sa minimalnom vremenskom distancom, autorizovali svoja predavanja i time ih učinili dostupnim široj stručnoj i naučnoj javnosti.

Kao autorski tim, verujemo da time ispunjavamo očekivanja, ne samo donosilaca odluka u javnom i realnom sektoru na raznim nivoima, već i šire čitalačke publike, obogaćujući time fond znanja od značaja za sveukupno unapređenje kompetencija i kapaciteta pripravnosti i odgovora na buduće bezbednosne krize i izazove.

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama organizovao je prikupljanje materijala i autorizaciju predavanja sa vebinara, ali i drugih relevantnih tekstova i javnih nastupa iza kojih stoje autori tekstova kao hroničari jednog teškog vremena između rata i politike. Institut za standardizaciju Srbije je učinio izvanredan napor na pružanju logističke podrške u organizovanju vebinara, kao i lekturi, korekturi i pripremi ove publikacije za štampu.

Priređivač,
dr Zoran KEKOVIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *