Svrha softvera namenjenog proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je stvaranje uslova za donošenje efikasnih i efektivnih odluka u procesu zaštite lica, imovine i poslovanja zasnovanog na sveobuhvatnoj proceni rizika u skladu sa standardom SRPS A.L.2.003.

Ova softverska aplikacija ima primarnu ulogu da obezbedi:

  • sistematičnu identifikaciju podataka neophodnih za procenu, koji su dobijeni prikuplјanjem novih ili prepoznavanjem postojećih podataka
  • lakše i brže komuniciranje i konsultovanje tokom procesa procene
  • uspostavlјanje jedinstvenog organizacionog konteksta za implementaciju, analizu, procenu, tretman i monitoring rizika vezanih za bilo koju aktivnost, proizvod, funkciju ili proces u realnom vremenu
  • adekvatno izveštavanje u vezi sa rezultatima razumlјivim i primenjivim u svim situacijama, većem broju učesnika
  • upotrebu dobijenih podataka za različite bezbednosne procene
  • metriku rezultata procene rizika kao i stepen i kvalitet primene definisanje konteksta problema,
  • analizu rizika.

Softver omogućava i olakšava izradu, kao i ažuriranje Akta o proceni rizika predviđenog zakonskom regulativom u oblasti privatnog obezbeđenja (Uredba o obavezno obezbeđenim objektima i Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama).

Softver pruža informacionu podršku u odlučivanju kroz prikuplјanje i obradu podataka i izveštavanje o primeni standarda. Softver omogućava kolaborativan rad eksperata iz oblasti primenjivih za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Softver se redovno ažurira i prati sve izmene u srpskom standardu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja SRPS A.L.2.003.

Za sve dodatne informacije oko kupovine i instaliranja aplikacije kontaktirajte nas na caruk06@gmail.com