Obuka za poverenika civilne zaštite

Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, u saradnji sa Opštinom Novi Bečej i mađarskom opštinom Baja, učestvuje u realizaciji Projekta: “Increasing the efficiency of municipal flood protection through smart metering”.

Kao partner na Projektu, Centar realizuje obuku za poverenike civilne zaštite („Trainings for civil protection commissioners”). Dinamika realizacije projekta obuhvata vremenski period od januara do juna 2019. godine.

Obuka obuhvata tri modula:

Modul 1. Okolnosti visokog rizika: Koncept, klasifikacija i karakteristike vanrednih situacija; Upravljanje vanrednim situacijama; Procena rizika od prirodnih nepogoda i drugih nesreća; Planovi zaštite i spasavanja

Modul 2. Mere pripremljenosti: Koncept i važnost pripreme za hitne slučajeve u slučaju poplava; Mere pripremljenosti, organizovanje i sprovođenje mera spremnosti; Komunikacija u vanrednim situacijama; Mediji i vanredne situacije

Modul 3. Mobilizacija zajednice u slučaju vanrednih situacija: Uloga lokalnih vlasti u vanrednim situacijama; Uzbunjivanje i planovi za akciju; Mere i procedure građana u uslovima vanrednih situacija; Primeri najboljih praksi i “naučene lekcije”

Projekat je finansiran uz podršku IPA fondova Evropske unije.